Här kan du läsa senaste nytt om utvecklingsarbetet och kundtjänsten i anknytning till tjänsten MinSkog.fi. Här får användarna av tjänsten också färska meddelanden om övriga tjänster och kampanjer.

Berättä, hur sköter du skogen?

Logga in i tjänsten, besvara enkäten och vinn en röjsåg.

1.9.2017

TJÄNSTEN MINSKOG.FI HAR UTÖKATS MED INFORMATION OM FORNLÄMNINGAR OCH HOTADE ARTER

Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi innehåller nu ännu mångsidigare natur- och miljödata. I tjänsten ser du om fornlämningar, flygekorrens boplatser eller andra hotade arter har observerats på en skogsfastighet. Tjänsten har också kompletterats med uppgifter om naturskyddsområden och grundvattenområden. Dessutom kan du följa upp handläggningen av Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande som gjorts i tjänsten.

28.6.2017

I AKTÖRSTJÄNSTEN SYNS NU OCKSÅ FASTIGHETER FÖR VILKA SKOGSDATA FATTAS

Efter uppdateringen i juni ser aktörer också de fastigheter som skogsägaren gett sitt samtycke till men för vilka ingen information finns i tjänsten. Skogsägare har sedan våren -15 kunnat se fastigheter som bara innehåller gränsinformation men nu syns de här också för aktörer förutsatt att skogsägaren har gett sitt samtycke till det.

Fastigheternas ägaruppgifter framgår i tjänsten och fastighetsgränserna syns på kartan. Också den förstorade kartans mät- och utskriftsegenskaper är i bruk för de här fastigheterna.

Skogsägarna kan göra upp Kemera-ansökningar i tjänsten MinSkog.fi

Den elektroniska ärendehanteringen i tjänsten MinSkog.fi går framåt. Från och med slutet av april kan skogsägare skicka in Kemera-ansökningar om stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog via tjänsten. Ansökan kan göras för de skogsfastigheter som det finns skogs- eller naturdata om i minst ett område. Ifall skogsdatan inte motsvarar det tänkta arbetet kan användaren själv rita upp de figurer som ska ingå i ansökan. En inskickad ansökan registreras genast i tjänsten och arbetet kan starta. Senare blir det möjligt att göra upp elektroniska anmälningar om verkställande av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog.

Anteckningar för skogsbrukets skattedeklaration, Anteckningsbok och tillägg till naturobjekten

Skogsägaren kan göra anteckningar för skogsbeskattningen i tjänsten MinSkog.fi. Årsinkomster, utgifter och resekostnader kan sparas bland de egna uppgifterna och överföras t.ex. till ett kalkylprogram. Förutom bokföringen för beskattningen kan skogsägaren spara andra allmänna anteckningar i Anteckningsboken. Via tjänsten MinSkog.fi går det tillsvidare inte att skicka in skattedeklarationer. Enkla skatteanteckningar är det första steget i utvecklingen mot elektronisk inlämning av skattedeklarationer via tjänsten MinSkog.fi.

Utöver lagstadgade naturobjekt och naturobjekt enligt rekommendationerna visar tjänsten MinSkog.fi härefter också miljöstödsobjekt och skyddsförslag. Tjänsten visar de områden och figurer för vilka miljöstöd enligt Kemera-lagen har beviljats. Tjänsten innehåller inte ännu alla miljöstödsområden men vi kommer att uppdatera informationen under första hälften av år 2016. De skyddsförslag som visas i tjänsten är objekt som lämpar sig för METSO-programmet. Mer information om METSO-programmet finns bakom länken Metsonpolku.

Vakttjänsten i aktörstjänsten har förenklats. De detaljerade valen av avverknings- och skötselarbeten har tagits bort från vakttjänsten. Vi rekommenderar att aktörerna gör närmare sökningar av arbetsobjekt i tjänsten MinSkog.fi. I fortsättningen kommer vi att göra förbättringar i sökfunktionen för arbetsobjekt så att den tillgodoser aktörernas behov ännu bättre.

GEVÄGSLÄNK TILL ATT GE SAMTYCKEN

Nu har aktörstjänsten MinSkog.fi fått en länk som fungerar som genväg till en sida där skogsägarna kan ge samtycken. Aktörerna kan skicka länken till sina kunder om de vill få tillgång till deras skogsdata. Genvägslänken kan enkelt delas på webbsidan, skickas per e-post till kunderna eller sparas på den egna datorn. Vi rekommenderar att ni använder logotypen MinSkog.fi i anslutning till genvägslänken. Logotypen finns på den finska språkversionen av vår webbplats www.metsakeskus.fi/logot.

Via genvägslänken loggar skogsägaren in på tjänsten MinSkog.fi med egna koder. Efter att skogsägaren har kontrollerat uppgifterna om sig själv och om fastigheterna kan han eller hon samtycka till utlämningen av uppgifterna. Därefter kan skogsägaren gå till tjänstens ingångssida eller fortsätta att ge samtycken även till andra aktörer. Du som är aktör kan skapa en egen företagsspecifik genvägslänk på sidan Ärenden. Du kan också ange en returlänk, dvs. en adress som skogsägaren återgår till efter att ha gett samtycken.

Vid uppdateringen i oktober utökade vi tjänsten MinSkog.fi med en ny version av en XML-fil som är förenlig med skogsdatastandarden. Nu kan du ladda ned en XML-fil enligt version 1.6. Versionerna 1.4 och 1.5 är alltjämt tillgängliga.

SKOGSFASTIGHETSKARTAN MER HELTÄCKANDE OCH MÅNGSIDIGARE

I maj utökades tjänsten MinSkog.fi med nya kartegenskaper. På skogsfastighetskartan kan skogsägare härefter även se sådana fastigheter som inga skogsdata ännu har insamlats för. Över dessa fastigheter visar kartan fastighetsgränserna. Om gränsinformation saknas visas fastighetens namn med svart text och kan inte öppnas på kartan.

Kartan över en skogsfastighet kan nu förstoras så att den visas över hela skärmen. På en förstorad karta kan man mäta avstånd och arealer samt ta reda på koordinaterna. Det går också att ändra skalan och byta vy från flygfoto till grundkarta. Kartan kan skrivas ut i storlekarna A4 och A3. Den större kartan är tillgänglig för skogsägare och aktörer. Kartegenskaperna utvecklas utifrån kundernas önskemål.

Tjänsten MinSkog.fi är avgiftsfri för skogsägare

Tjänsten MinSkog.fi är avgiftsfri för skogsägare från och med 1.3.2015. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar returneras avgifter som betalts för att använda tjänsten enligt följande:

  • Av användningsavgiften gjord för tre år under perioden 1.1.-31.8.2014 (betalt 120 euro) returneras 80 euro.

  • Användningsavgiften för alla beställningar gjorda efter 1.9.2014 returneras i sin helhet minskad med 10 euro.

Skogscentralen har kontaktat skogsägarna för att återställa prenumerationsavgifterna i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar. Kontakta Skogscentralen kundtjänst om du har frågor om återbetalning av avgifter.

Anmälningar om tjänster och vakttjänst

Från och med november 2014 kan skogsägarna publicera en anmälan om tjänst i MinSkog.fi, om de behöver hjälp i frågor som gäller skogsbruksplaner och fastighetsvärdering, planering av naturvård, skogsvägstjänster samt allmän rådgivning och konsultering. En anmälan kan publiceras för alla aktörer i de kommuner skogsfastigheterna är belägna eller begränsas så att den bara visas för vissa aktörer. Aktörerna söker anmälningar om tjänster med hjälp av en sökmotor.

Skogsägaren kan ställa in vakttjänsten så att den skickar ut påminnelser per e-post om arbetsobjekts- eller tjänsteanmälningar som håller på att gå ut. Aktören kan återigen använda vakttjänsten för att få påminnelser om nya anmälningar, anmälningar som skogsägaren har redigerat eller anmälningar som håller på att gå ut. Dessutom kan aktören få samtycken att läsa eller överföra skogsdata direkt till sin e-post!

Skogsfastighetskartan mer heltäckande och mångsidigare

I maj utökades tjänsten MinSkog.fi med nya kartegenskaper. På skogsfastighetskartan kan skogsägare härefter även se sådana fastigheter som inga skogsdata ännu har insamlats för. Över dessa fastigheter visar kartan fastighetsgränserna. Om gränsinformation saknas visas fastighetens namn med svart text och kan inte öppnas på kartan.

Kartan över en skogsfastighet kan nu förstoras så att den visas över hela skärmen. På en förstorad karta kan man mäta avstånd och arealer samt ta reda på koordinaterna. Det går också att ändra skalan och byta vy från flygfoto till grundkarta. Kartan kan skrivas ut i storlekarna A4 och A3. Den större kartan är tillgänglig för skogsägare och aktörer. Kartegenskaperna utvecklas utifrån kundernas önskemål.

Anmälningar om arbetsobjekt

I augusti 2014 introducerades en ny egenskap i tjänsten MinSkog.fi som skogsägarna kan använda för att söka tillhandahållare av skogstjänster med en elektronisk blankett. Skogsägaren kan publicera en anmälan om ett arbetsobjekt för alla aktörer i den kommun där skogsfastigheten är belägen eller begränsa synligheten till valda aktörer.

Aktörerna kan söka objekt med hjälp av en mångsidig söktjänst.

Anmälningar om användning av skog i tjänsten

Skogsägare och aktörer kan skicka in anmälningar om användning av skog i tjänsten MinSkog.fi. Av åtgärdsförslagen beaktar tjänsten avverkningarna, och av naturobjekten särskilt viktiga livsmiljöer. Dessa ifylls automatiskt som underlag för de valda figurerna. Du kan redigera anmälningen om användning av skog innan du skickar in den. En normal handläggning av en anmälning om användning av skog tar 10 dygn räknat från den vardag som följer efter inlämningsdagen. Om du planerar att starta avverkningen tidigare kan du välja påskyndad handläggning genom att kryssa för rutan.

Vid samma uppdatering utökades tjänsten med en varning om att sessionen håller på att gå ut. För användaren visas en varning om att sessionen håller på att gå ut fem minuter innan han eller hon loggas ut automatiskt. Användaren kan enkelt nollställa tidsräknaren med en knapptryckning.

De nya kartorna ger en bättre bild av vad du äger

Skogsägartjänsten har en ny egenskap som vann i kundenkäten: Min karta. Den består av en stor karta och en figurförteckning. Till kartan och figurförteckningen väljs figurerna på den sida Min karta öppnas ifrån. På den stora kartan kan uppgifter om flera skogsfastigheter visas samtidigt. Funktionen Min karta är praktisk särskilt när du vill titta på en begränsad figurgrupp eller skriva ut en figurkarta t.ex. att ta med ut i terrängen. Funktionen kommer att utvidgas senare så att du även kan välja figurer från olika skogsfastigheter och spara valen jämte anteckningar.

Aktörerna har kommit med

I november 2013 utvidgades tjänsten MinSkog.fi när även tjänsteleverantörerna dvs. aktörerna i skogsbranschen fick möjlighet att ansluta sig till tjänsten. En skogsägare kan ge samtycke till att tjänsten visar uppgifter om hans skogsfastigheter för valda organisationer och söka någon som att utföra skogsskötselarbeten i tjänstekatalogen. Aktörerna kan göra olika sökningar bland uppgifterna om de skogsägare som har gett tillstånd att läsa eller överföra sina uppgifter.

I det här sammanhanget utökades tjänsten också med en omfattande figurförteckning som står till både skogsägares och aktörers förfogande.

Skogsdata kompletteras ständigt i tjänsten

Skogscentralen samlar hela tiden in ny skogsdata med en metod som grundar sig på laserskanning. På uppföljningskartan kan du kontrollera tillgängligheten till uppgifter om dina egna fastigheter.

Påverka utvecklingen av tjänsten

Tjänsten MinSkog.fi utvecklas kontinuerligt. Ge respons och berätta om dina idéer och önskemål. Med responsformuläret kan du också skicka in frågor.

Kundtjänst

Skogscentralen erbjuder kundstöd för tjänsten MinSkog.fi per telefon och e-post. Vi besvarar frågor per e-post inom en vecka. Kundtjänstens telefonnummer är 029 432 407 och e-postadressen är kundtjanst@skogscentralen.fi.