Börja använda aktörstjänsten | Minskog.fi

Börja använda aktörstjänsten

SÅ HÄR ANSLUTER SIG EN ORGANISATION TILL AKTÖRSTJÄNSTEN

  1. Fyll i och skicka in formuläret
  2. Vi kontaktar dig inom en vecka
  3. Du får anvisningar och material för registreringen i tjänsten.
  4. Efter att Skogscentralen fattat ett positivt beslut kan du logga in i aktörstjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipsförsett identitetskort. Inloggningen förutsätter att du har behörighet att hantera ärenden för din organisations räkning. En uppgift om giltig behörighet ska finnas antingen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i Katso-tjänsten.

Jag vill ta i bruk aktörstjänsten
 

ADMINISTRATION AV BEHÖRIGHETER I TJÄNSTEN SUOMI.FI-FULLMAKTER

En representant för en organisation som ansluter sig till aktörstjänsten MinSkog.fi

  1. loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med mobilcertifikat eller nätbankskoder
  2. kontrollerar om han eller hon redan har rätt att företräda sin organisation utifrån sin roll och därmed kan administrera Suomi.fi-fullmakter
  3. Om personen inte har rätt att företräda sin organisation, ska han eller hon göra en begäran om detta för "Behandling av skogsdata" till en person som har firmateckningsrätt i organisationen. Den som har firmateckningsrätt ska logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och godkänna begäran.
  4. Därefter kan den befullmäktigade ge behörigheter (användarrättigheter) till aktörstjänsten vidare till andra tjänstemän i organisationen.

Så här ger du behörighet till aktörstjänsten MinSkog.fi i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (pdf-fil på finska).

Att logga in i Aktörstjänsten

I tjänsten MinSkog.fi loggar man in med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Inloggningen i MinSkog.fi sker via Befolkningsregistercentralens tjänster Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Suomi.fi-fullmakter och Katso-tjänsten

Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter kontrollerar MinSkog.fi att en person som loggar in i aktörstjänsten har rätt att använda tjänsten som representant för sin organisation. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter kommer att ersätta Katso-tjänsten, som aktörerna använder för närvarande. Katso-tjänsten läggs ned 31.12.2020. Under övergångstiden fungerar båda tjänsterna parallellt.

Under övergångsperioden kan de organisationer som anslutit sig eller ska ansluta sig till aktörstjänsten administrera användarrättigheter och behörigheter antingen i Katso-tjänsten eller i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

En organisation som det inte finns något FO-nummer för och/eller uppgift om vem som har firmateckningsrätt i handelsregistret eller i FODS (Företags- och organisationsdatasystemet), kan tillsvidare inte använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter utan hänvisas till Katso-tjänsten.

Att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter

En person som har sin organisations firmateckningsrätt (dvs. en roll i organisationen) antecknad i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), kan bevilja behörigheter eller rätt att administrera behörigheter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan användaren också själv lämna en begäran om behörighet till en person som har firmateckningsrätt.

Tjänsten har olika kundkategorier där man väljer vad den önskade behörigheten ska gälla. Den som beviljar eller begär befogenheter för aktörstjänsten MinSkog.fi ska välja kategorin "Skogs-, vatten- och mineralresurser" och underkategorin "Behandling av skogsdata".


Katso-tjänsten

Katso-tjänsten läggs ned 31.12.2019. Under övergångstiden fungerar båda tjänsterna parallellt.

    •    Mer information om Katso-tjänsten (vero.fi)

Ta i bruk Katso-tjänsten

Katso-identifikation kan redan vara i bruk inom ditt företag. Om så inte är fallet bör företaget skapa en huvudanvändare som sedan lägger till Finlands skogscentrals MinSkog.fi bland servicetjänsterna.
    •    Att skapa en huvudanvändare (yritys.tunnistus.fi)
    •    Att ta i bruk servicetjänster (yritys.tunnistus.fi)

Personliga Katso-koder

Företagets Katso-huvudanvändare ger en användare tillstånd att använda MinSkog.fi med redan befintliga Katso-koder eller skapar nya koder för användare som inte har sådana.

•     att skapa en underkod (vero.fi)

MinSkog.fi-användare styrker sin egen kod med nätbankskoder eller genom att besöka något av Skatteförvaltningens kontor:

•    att certifiera Katso-underkoden till en Katso-kod. - Ställen för Katso-kundregistrering.

När användaren har bekräftat sin kod kan huvudanvändaren av företagets Katso-koder lägga till användarrättigheter åt personen i MinSkog.fi:

•    att bevilja auktorisering

Katso-tjänstens egen stödtjänst når du på nummer 029 497 005 eller per e-post på adressen katso(at)vero.fi. Frågor besvaras enligt de öppettider som gäller för Befolkningsregistercentralens telefontjänster.


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Tel: 029 432 407. Samtalet kostar:

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 029-nummer ingår.

Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16.


Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.